Despre noi

Programe & Servicii

Proiecte

Parteneri

Activitatea în imagini

Suntem membri:

Consiliul Naţional al ONG din Moldova
Civic Society Leadership Network CSLNetwork (AM, AZ, GE, UA, MD)
Coaliţia Nediscriminare Moldova
International Platform for Citizen Participation

Donatorii noştri

Ambasada SUA
Chişinău, Moldova
Banca Mondială
Oficiul din Moldova
European Partnership for Democracy Belgia
Fundaţia Est-Europeană Moldova
Fundaţia SOROS
Chişinău, Moldova
IREX
Moldova
USAID
din partea poporului american
Ministerul Educaţiei
şi Tineretului

Direcţia Tineret
Ministerul Tineretului
şi Sportului

Direcţia Programe Tineret
Microsoft Corporation
NGO Connection
National Endowment for Democracy Washington, USA
PNUD
Agenţia ONU
Region in Transition - RITA Polonia

Proiecte implementate in 2004-2007
2000-2003
2004-2007
2008-2011
2012-2015
2016
Proiecte implementate în anul 2007

Mai 2007 - Februarie 2008 - se desfăşoară proiectul "Consolidarea capacităţilor de angajare civică a tinerilor asociaţi din regiunea rurală a raionului Cahul", în cadrul căruia s-au organizat cursuri de instruire pentru ONG-urile din r. Cahul.
       Proiectul este realizat in parteneriat cu Consiliul Raional Cahul şi Centrul Regional de Resurse pentru Tineri "IMPULS", cu susţinerea financiară a Băncii Mondiale - Oficiul din Moldova. (Detalii...)
       Octombrie 2007 - Institutul "MilleniuM" prestează servicii de planificare strategică.(Detalii...)
       Iulie 2006 - Septembrie 2007 - Institutul "MilleniuM" este membrul Comitetului Naţional al Campaniei europene de tineret "Toţi Diferiţi - Toţi Egali".

Proiecte implementate în anul 2006

11-13 Ianuarie 2006 - în baza rezultatelor obţinute la studiu şi-a desfăşurat activităţile un atelier de planificare strategică cu reprezentanţii tineretului, APL şi ONG în cadrul căruia u fost discutate problemele cu care se confruntă tinerii.
       Martie - Aprilie 2006 - în bilunara ecologică, Institutul "MilleniuM" în colaborare cu şcoala medie nr. 78 au fost desfăşurate seminare de educaţie ecologică a tinerilor.
       7 Iunie 2006 - desfăşurarea mesei rotunde "Stimularea participării tinerilor în dezvoltarea domeniului tineret la nivel local" pentru tinerii asociaţi şi neasociaţi din r. Cahul .
       22 Iunie 2006 - şi-a desfăşurat lucrările seminarul "Planificarea carierei", ediţia a 6-a.
       Iunie - Iulie 2006 - Lansarea Campaniei Europene pentru Tineret "toţi diferiţi - toţi egali" în UTA Găgăuzia.
       Februarie - Septembrie 2006 - membrul Institutului "MilleniuM" prestează servicii de facilitare a elaborării Strategiior Raionale de Tineret în raioanele Căuşeni, Străşeni, Călăraşi, Făleşti şi UTA Găgăuzia.
       Octombrie - Decembrie 2006 - membrul Institutului "MilleniuM" prestează servicii de instruire a reprezentanţilor organizaţiilor nonguvernamentale în domeniul Managementului ONG.
       Septembrie - Octombrie 2006 - a demarat proiectul "Sporirea şanselor de angajare a tinerilor din r. Cahul în cîmpul muncii" în cadrul căruia 44 de tineri şi-au dezvoltat abilităţile de scriere a unui CV, scrisorii de motivare, prezentarea la interviu.
       Noiembrie - Decembrie 2006 - a demarat proiectul "Elaborarea Strategiei Locale pentru Tineret în or. Cricova" în cadrul căreia tinerii s-au implicat în procesul de elaborare a politicilor locale de tineret.

Proiecte implementate în anul 2005

Aprilie-Iunie 2005 - Institutul "MilleniuM" a realizat un proiect susţinut de Departamentul Tineret şi Sport al Republicii Moldova pentru crearea unui web-site "Planificarea Carierei" care oferă informaţii privind scrierea unui Curriculum Vitae, scrisoare de motivare, prezentare la interviu, căutarea unui serviciu utilizînd noile tehnologii informaţionale.
       12 Mai 2005 - şi-a desfăşurat lucrările seminarul "Planificarea carierei", ediţia a 5-a.
       5 Iunie 2005 - de Ziua Mondială a Mediului Institutul "MilleniuM" a organizat Olimpiada Ecologică şcolară în or. Cricova la care au participat 46 elevi.
       Octombrie-Decembrie 2005 - Institutul "MilleniuM" a realizat un proiect susţinut de Proiectul "Susţinere în implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova"/ PNUD, în cadrul căruia au fost desfăşurate seminare şi mese rotunde privind dreptul la informaţie de interes public. Grupul ţintă al proiectului sunt tinerii, care au potenţial pentru a rezolva toate problemele cu care se confruntă. În rezultatul proiectului a fost format un Grup de lucru format din tineri care ulterior vor elabora Strategia Locală pentru Tineret.
       5 Decembrie 2005 - de Ziua Internaţională a Voluntariatului Institutul "MilleniuM" este laureat al Festivalului Voluntarilor 2005 pentru implicare activă în comunitatr şi promovarea voluntariatului în Republica Moldova.
       5 -11 Decembrie 2005 - în Săptămîna Europeană a Tineretului cu genericul "Tineretul ia cuvîntul" Institutul "MilleniuM" a desfăşurat un studiu sociologic în rîndul tinerilor din or. Cricova pentru a determina situaţia tinerilor din comunitate.
       Octombrie-Decembrie 2005 - Institutul "MilleniuM" este protagonistul filmului documentar "7 paşi într-un parteneriat social de promovare a drepturilor omului", destinat ONG-urilor locale, realizat în cadrul Proiectului PNUD "Susţinere în implementarea Planului naţionale de acţiuni în domeniul drepturilor omului". Scopul filmului constă în prezentarea procesului de iniţiere şi consolidare a parteneriatelor ca, rin cooperare între diferite grupuri comunitare, administraţie publică locală, instituţii, organizaţii şi agenţi economici, să fie realizate proiecte comune care să răspundă nevoilor şi să promoveze interesele persoanelor şi grupurilor marginalizate. Filmul este adresat organizaţiilor neguvernamentale care îşi propun ă realizeze în parteneriat activităţi concrete şi de impact pentru promovarea drepturilor omului la nivel local.

Proiecte implementate în anul 2004

Mai 2004 - a fost efectuat un studiu sociologic în or. Cricova pentru determinarea situaţiei socio-economice a comunităţii, şi depistarea succeselor şi lacunelor Strategiei de Dezvoltare a or. Cricova. În prezent Strategia se corelează conform rezultatelor obţinute.
       7 Iulie - 7 Octombrie 2004 - Institutul "MilleniuM" deţine preşedinţia Consiliului Naţional al ONG din Republica Moldova.
       Septembrie 2004 - Septembrie 2005 - Institutul "MilleniuM" realizează un proiect susţinut de Ambasada SUA în cadrul căruia de desfăşoară seminare şi mese rotunde în or. Cricova la care se discuta problemele strategice a or. Cricova. La aceste mese rotunde locuitorii comunităţii au posibilitatea să-şi expună părerea sa vis-a-vis de Strategie de Dezvoltare Socio-Economică a or. Cricova şi posibilele căi de soluţionare a problemelor depistate. Se planifică elaborarea unui Plan de Acţiuni pentru implementarea Strategiei.
       Noiembrie 2004 - cu susţinerea financiară a Departamentului Tineret şi Sport al Republicii Moldova şi-a desfăşurat lucrările seminarul "Planificarea carierei", ediţia a 4-a.

Proiectul "Consolidarea capacităţilor de angajare civică
a tinerilor asociaţi din regiunea rurală a raionului Cahul",
finanţat de Banca Mondială - Oficiul din Moldova
23 Mai 2007 - Studiu pentru identificarea necesităţilor de instruire a ONG din raionul Cahul

Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" organizează, în perioada 23 - 31 mai, un studiu pentru identificarea necesităţilor de instruire a organizaţiilor neguvernamentale din raionul Cahul.
       Studiul este desfăşurat în cadrul proiectului "Consolidarea capacităţilor de angajare civică a tinerilor asociaţi din regiunea rurală a raionului Cahul", în cadrul căruia se planifică organizarea unor cursuri de instruire pentru ONG-urile din r. Cahul.
       Proiectul este realizat in parteneriat cu Consiliul Raional Cahul şi Centrul Regional de Resurse pentru Tineri "IMPULS", cu susţinerea financiară a Băncii Mondiale - Oficiul din Moldova.
       Persoanele interesate sunt rugate să expedieze, pană la 31 Mai, Chestionarul completat.

1 Iunie 2007 - Concurs pentru selectarea formatorilor

Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" anunţă concursul de selectare a formatorilor în cadrul proiectului "Consolidarea capacităţilor de angajare civică a tinerilor asociaţi din regiunea rurală a raionului Cahul".
       Beneficiarii proiectului sunt tinerii asociaţi (reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale, grupurilor de iniţiativă, etc.) din regiunea rurală a raionului Cahul.
       Candidaţii interesaţi să aplice în calitate de formatori urmează să expedieze, pînă la data de 10 iunie, următoarele acte:
- Curriculum Vitae;
- Scrisoarea de motivare;
- Conceptul desfăşurării ciclului de instruire, cu proiectul de agendă la fiecare modul.
- Existenţa unei scrisori de recomandare din partea ONG la care aţi prestat servicii de instruire va constitui un avantaj.
       Doar persoanele selectate vor fi contactate.

15 Iunie 2007 - Desfăşurarea şedinţei de lucru la Cahul

La data de 15 Iunie 2007 Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM", Consiliul Raional Cahul şi Centrul Regional de Resurse pentru Tineri "IMPULS", au organizat prima şedinţă de lucru în cadrul proiectului "Consolidarea capacităţilor de angajare civică a tinerilor asociaţi din regiunea rurală a raionului Cahul", finanţat de Banca Mondială - Oficiul din Moldova.
        Participanţii la această activitatea au fost reprezentanţii sectorului asociativ din regiunea rurală a r. Cahul. Agenda acestei activităţi a inclus elaborarea unui program de instruire orientat la necesităţile beneficiarilor proiectului.
       În cadrul şedinţei s-au determinat tendinţele şi necesităţile beneficiarilor, conţinutul cursului de instruire fiind corelat cu necesităţile identificate.

5-7 Iulie 2007 - Tinerii din Cahul identifică problemele comunitare

În perioada 5-7 iulie 2007, în cadrul seminarului "Identificarea problemelor comunitare prin metode participative", tinerii asociaţi din regiunea rurală a r. Cahul au identificat problemele comunitare cu care se confruntă semenii lor.
       Activitatea a fost organizată de către Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" în parteneriat cu Direcţia Tineret şi Sport a Consiliului Raional Cahul şi Centrul Regional de Resurse pentru Tineri "Impuls" din Cahul în cadrul proiectului "Consolidarea capacităţilor de angajare civică a tinerilor asociaţi din regiunea rurală a raionului Cahul", finanţat de Banca Mondială - Oficiul din Moldova.
       Scopul primului modul de instruire consta în dezvoltarea abilităţilor de identificare a problemelor şi găsirea soluţiilor la nivel de comunitate. În cadrul activităţii, 20 de tineri din r. Cahul au făcut cunoştinţă cu noţiunea de lider şi au determinat calităţile liderului, au identificat rolurile într-o echipă şi metodele de conlucrare eficientă a echipei, s-au familiarizat cu tehnicile de identificare a problemelor prin metode participative şi stabilirea priorităţilor.
       La finele instruirii, în calitate de lucru pentru acasă, beneficiarii vor desfăşura, în localităţile rurale ale r. Cahul, activităţi de identificare a problemelor comunitare prin metode participative.

24-26 Iulie 2007 - Tinerii din Cahul elaborează proiecte de angajare civică a tineretului rural

În perioada 24-26 iulie 2007, în cadrul seminarului "Elaborarea unei propuneri de proiect", tinerii asociaţi din regiunea rurală a r. Cahul au elaborat proiecte de angajare civică a tineretului rural.
       Activitatea a fost organizată de către Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" în parteneriat cu Direcţia Tineret şi Sport a Consiliului Raional Cahul şi Centrul Regional de Resurse pentru Tineri "Impuls" din Cahul în cadrul proiectului "Consolidarea capacităţilor de angajare civică a tinerilor asociaţi din regiunea rurală a raionului Cahul", finanţat de Banca Mondială - Oficiul din Moldova.
       Scopul modulului de instruire consta în dezvoltarea abilităţilor de formulare a propunerilor de proiect şi identificarea potenţialilor parteneri la nivel de comunitate. În cadrul activităţii, 20 de tineri din r. Cahul au făcut cunoştinţă cu noţiunea de proiect, au identificat componentele unui proiect şi metodele de elaborare a unei cereri de finanţare.
       La finele instruirii, în calitate de lucru pentru acasă, beneficiarii vor elabora proiecte de angajare civică a tineretului rural din r. Cahul.

8-10 August 2007 - Tinerii din Cahul desfăşoară campanii de colectare de fonduri

În perioada 8-10 august 2007, în cadrul seminarului "Colectarea fondurilor şi mobilizarea resurselor", tinerii asociaţi din regiunea rurală a r. Cahul şi-au dezvoltat abilităţile de organizare şi desfăşurare a campaniilor de colectare de fonduri.
       Activitatea a fost organizată de către Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" în parteneriat cu Direcţia Tineret şi Sport a Consiliului Raional Cahul şi Centrul Regional de Resurse pentru Tineri "Impuls" din Cahul în cadrul proiectului "Consolidarea capacităţilor de angajare civică a tinerilor asociaţi din regiunea rurală a raionului Cahul", finanţat de Banca Mondială - Oficiul din Moldova.
       Scopul acestui modul de instruire consta în dezvoltarea abilităţilor de organizare şi desfăşurare a campaniilor de colectare de fonduri şi mobilizare a resurselor. În cadrul activităţii, 20 de tineri din r. Cahul au făcut cunoştinţă cu noţiunea de fundraising, elemente de strategie în fundraising şi metodele de colectare de fonduri.
       La finele instruirii, în calitate de lucru pentru acasă, beneficiarii vor desfăşura campanii de colectare de fonduri pentru implementarea proiectelor de angajare civică a tineretului rural din r. Cahul.

6-7 Octombrie 2007 - Tinerii din Cahul iniţiază parteneriate pentru soluţionarea problemelor comunitare

În perioada 6-7 octombrie 2007, în cadrul seminarului "Parteneriatul în soluţionarea problemelor comunitare", tinerii asociaţi din regiunea rurală a r. Cahul şi-au dezvoltat abilităţile de stabilire şi dezvoltare a parteneriatului între ONG, APL şi alţi actori sociali.
       Activitatea a fost organizată de către Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" în parteneriat cu Direcţia Tineret şi Sport a Consiliului Raional Cahul şi Centrul Regional de Resurse pentru Tineri "Impuls" din Cahul în cadrul proiectului "Consolidarea capacităţilor de angajare civică a tinerilor asociaţi din regiunea rurală a raionului Cahul", finanţat de Banca Mondială - Oficiul din Moldova.
       Scopul acestui modul de instruire consta în antrenarea abilităţilor necesare în stabilirea şi dezvoltarea unui parteneriat între ONG, APL şi alţi actori sociali. În cadrul activităţii, tinerii din r. Cahul şi-au aprofundat cunoştinţele cu privire la principiile unui parteneriat eficient, în ce condiţii se stabileşte un parteneriat, principiile unui parteneriat funcţional avantajele şi riscurile parteneriatului.
       La finele instruirii, în calitate de lucru pentru acasă, beneficiarii vor desfăşura activităţi de stabilire şi dezvoltare a unui parteneriat dintre ONG, APL şi alţi actori sociali din comunitate pentru implementarea proiectelor de angajare civică a tineretului rural din r. Cahul.

Institutul "MilleniuM" prestează servicii de planificare strategicï
28 Octombrie 2007 - Asociaţia "Tinerii din stînga Nistrului" a elaborat planul strategic 2008-2010

Duminică, 28 Octombrie 2007, membrii Asociaţiei Obşteşti "Tineriii din stînga Nistrului" (r. Dubăsari) au participat la un Atelier de Planificare Strategică.
       Atelierul a fost facilitat de către Vitalie Cîrhană de la Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" şi monitorizat de către Alexandru Bucătaru, coordonatorul Departamentului ONG în cadrul Centrului de Resurse şi Dezvoltare pentru Transnistria (Asociaţia "Promo-Lex").
       Toţi cei 15 membri prezenţi la atelier au lucrat asupra viziunilor sale vis-a-vis de obiectivele organizatiei pentru următorii 2 ani.
       Activitatea face parte din proiectul de consolidare a tinerei generatii de pe ambele maluri ale Nistrului care a fost susţinut financiar de organizaţia cehă "People in Need".

3-4 Noiembrie 2007 - Tinerii din Cahul evaluează proiectele de angajate civică a tinerilor desfăşurate în r. Cahul

În perioada 3-4 noiembrie 2007, în cadrul seminarului "Implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor", tinerii asociaţi din regiunea rurală a r. Cahul şi-au dezvoltat abilităţile în monitorizarea şi evaluarea proiectului.
       Activitatea a fost organizată de către Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" în parteneriat cu Direcţia Tineret şi Sport a Consiliului Raional Cahul şi Centrul Regional de Resurse pentru Tineri "Impuls" din Cahul în cadrul proiectului "Consolidarea capacităţilor de angajare civică a tinerilor asociaţi din regiunea rurală a raionului Cahul", finanţat de Banca Mondială - Oficiul din Moldova.
       Scopul acestui modul de instruire consta în dezvoltarea abilităţilor necesare pentru monitorizarea şi evaluarea proiectelor de angajare civică a tinerilor. La finele instruirii, în calitate de lucru pentru acasă, beneficiarii vor desfăşura activităţi de evaluare a proiectelor implementate de către tinerii din regiunea rurală a r. Cahul.

24-25 Noiembrie 2007 - Tinerii din Cahul îşi dezvoltă abilităţile de planificare strategică

În perioada 24-25 noiembrie 2007, în cadrul seminarului "Planificarea strategică", tinerii asociaţi din regiunea rurală a r. Cahul şi-au dezvoltat abilităţile de planificare strategică.
       Activitatea a fost organizată de către Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" în parteneriat cu Direcţia Tineret şi Sport a Consiliului Raional Cahul şi Centrul Regional de Resurse pentru Tineri "Impuls" din Cahul în cadrul proiectului "Consolidarea capacităţilor de angajare civică a tinerilor asociaţi din regiunea rurală a raionului Cahul", finanţat de Banca Mondială - Oficiul din Moldova.
       Scopul acestui modul de instruire consta în dezvoltarea abilităţilor necesare pentru planificarea strategică a organizaţiei şi/sau a comunităţii. În cadrul activităţii, tinerii din Cahul şi-au aprofundat cunoştinţele cu privire la conceptul de planificare strategică şi componentele procesului de planificare strategică. La finele instruirii, în calitate de lucru pentru acasă, beneficiarii vor elabora un plan de dezvoltare a organizaţiei din care fac parte.

23 Ianuarie 2008 - Tîrgul de Bune Practici la Cahul

La 23 ianuarie 2008, în cadrul Tîrgului de Bune Practici, tinerii asociaţi din regiunea rurală a r. Cahul şi-au prezentat activităţile desfăşurate în cadrul Tîrgului de Bune Practici.
       În cadrul Forului Societăţii Civile din Regiunea de Dezvoltare Sud a fost desfăşurat Tîrgul de Bune Practici unde tinerii asociaţi (reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi grupurilor de iniţiativă) din regiunea ruralăa a r. Cahul au prezentat activităţile desfăşurate cu privire la angajarea civică a tinerilor.
       La Tîrg au fost expuse fotografii de la activităţile desfăşurate, materialele informative elaborate de către tineri pe parcursul proiectului, lucrul care a permis de a face schimb de experienţă între participanţi şi a servit drept reper pentru crearea unor noi parteneriate între reprezentanţii sectorului asociativ din Regiunea de Dezvoltare Sud.
       Activitatea a fost organizată de către Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" în cadrul proiectului "Consolidarea capacităţilor de angajare civică a tinerilor asociaţi din regiunea rurală a raionului Cahul", finanţat de Banca Mondială - Oficiul din Moldova.

Proiecte implementate în anul 2006

11-13 Ianuarie 2006 - în baza rezultatelor obţinute la studiu şi-a desfăşurat activităţile un atelier de planificare strategică cu reprezentanţii tineretului, APL şi ONG în cadrul căruia u fost discutate problemele cu care se confruntă tinerii.
       Martie - Aprilie 2006 - în bilunara ecologică, Institutul "MilleniuM" în colaborare cu şcoala medie nr. 78 au fost desfăşurate seminare de educaţie ecologică a tinerilor.
       7 Iunie 2006 - desfăşurarea mesei rotunde "Stimularea participării tinerilor în dezvoltarea domeniului tineret la nivel local" pentru tinerii asociaţi şi neasociaţi din r. Cahul .
       22 Iunie 2006 - şi-a desfăşurat lucrările seminarul "Planificarea carierei", ediţia a 6-a.
       Iunie - Iulie 2006 - Lansarea Campaniei Europene pentru Tineret "toţi diferiţi - toţi egali" în UTA Găgăuzia.
       Februarie - Septembrie 2006 - membrul Institutului "MilleniuM" prestează servicii de facilitare a elaborării Strategiior Raionale de Tineret în raioanele Căuşeni, Străşeni, Călăraşi, Făleşti şi UTA Găgăuzia.
       Octombrie - Decembrie 2006 - membrul Institutului "MilleniuM" prestează servicii de instruire a reprezentanţilor organizaţiilor nonguvernamentale în domeniul Managementului ONG.
       Septembrie - Octombrie 2006 - a demarat proiectul "Sporirea şanselor de angajare a tinerilor din r. Cahul în cîmpul muncii" în cadrul căruia 44 de tineri şi-au dezvoltat abilităţile de scriere a unui CV, scrisorii de motivare, prezentarea la interviu.
       Noiembrie - Decembrie 2006 - a demarat proiectul "Elaborarea Strategiei Locale pentru Tineret în or. Cricova" în cadrul căreia tinerii s-au implicat în procesul de elaborare a politicilor locale de tineret.

Institutul "MilleniuM" prestează servicii de instruire în Management ONG
Decembrie 2005 - Martie 2006 - Centrul CAPTES beneficiază de servicii de instruire în Management ONG

În perioada Decembrie 2005 - Martie 2006, Centrul CAPTES beneficiază de servicii de instruire în Management ONG.
       Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" prestează servicii de instruire pentru organizaţiile neguvernamentale din r. Orhei (decembrie 2005), r. Cahul (februarie 2006) şi Vadul-lui-Vodă (martie 2006).
       În cadrul instruiriilor beneficiarii, 20 reprezentanţi ONG şi-au dezvoltat abilităţile în scriere de proiecte, lucrul eficient cu echipa, liderism etc.

Institutul "MilleniuM" este membrul Cominetului Naţional al Campaniei europene de tineret "Toţi Diferiţi - Toţi Egali"
19 Iulie 2006 - Conferinţa de Presă privind lansarea Campaniei europene de tineret "Toţi Diferiţi - Toţi Egali" în Republica Moldova

La data de 19 Iulie 2006 a avut loc conferinţa de presă privind lansarea Campaniei europene de tineret "Toţi Diferiţi - Toţi Egali" în Republica Moldova.

26 Iulie 2006 - Concert de lansare a Campaniei europene de tineret "Toţi Diferiţi - Toţi Egali" în Comrat (UTA Gagauzia)

La 26 Iulie 2006, în oraşul Comrat a avul loc concertul de lansare al Campaniei europene de tineret "Toţi Diferiţi - Toţi Egali".
       Activitatea a fost organizată de către Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" în parteneriat cu "Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova.

24-26 Iulie 2007 - Concert de lansare a Campaniei europene de tineret "Toţi Diferiţi - Toţi Egali" în r. Străşeni

În perioada 24-26 Iulie 2006, în raionul Străşeni a avul loc concertul de lansare al Campaniei europene de tineret "Toţi Diferiţi - Toţi Egali".
       Activitatea a fost organizată de către "Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova.

Institutul "MilleniuM" organizează seminare pentru tinerii din Cahul
14-15 Octombrie 2006 - Seminarul "Planificarea carierei tinerilor" din Cahul

În perioada 24-26 Iulie 2006, în raionul Cahul a avul loc seminarul "Planificarea carierei tinerilor".
       Activitatea a fost organizată de către Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" cu suportul financiar al Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova.

Proiecte implementate în anul 2005

Aprilie-Iunie 2005 - Institutul "MilleniuM" a realizat un proiect susţinut de Departamentul Tineret şi Sport al Republicii Moldova pentru crearea unui web-site "Planificarea Carierei" care oferă informaţii privind scrierea unui Curriculum Vitae, scrisoare de motivare, prezentare la interviu, căutarea unui serviciu utilizînd noile tehnologii informaţionale.
       12 Mai 2005 - şi-a desfăşurat lucrările seminarul "Planificarea carierei", ediţia a 5-a.
       5 Iunie 2005 - de Ziua Mondială a Mediului Institutul "MilleniuM" a organizat Olimpiada Ecologică şcolară în or. Cricova la care au participat 46 elevi.
       Octombrie-Decembrie 2005 - Institutul "MilleniuM" a realizat un proiect susţinut de Proiectul "Susţinere în implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova"/ PNUD, în cadrul căruia au fost desfăşurate seminare şi mese rotunde privind dreptul la informaţie de interes public. Grupul ţintă al proiectului sunt tinerii, care au potenţial pentru a rezolva toate problemele cu care se confruntă. În rezultatul proiectului a fost format un Grup de lucru format din tineri care ulterior vor elabora Strategia Locală pentru Tineret.
       5 Decembrie 2005 - de Ziua Internaţională a Voluntariatului Institutul "MilleniuM" este laureat al Festivalului Voluntarilor 2005 pentru implicare activă în comunitatr şi promovarea voluntariatului în Republica Moldova.
       5 -11 Decembrie 2005 - în Săptămîna Europeană a Tineretului cu genericul "Tineretul ia cuvîntul" Institutul "MilleniuM" a desfăşurat un studiu sociologic în rîndul tinerilor din or. Cricova pentru a determina situaţia tinerilor din comunitate.
       Octombrie-Decembrie 2005 - Institutul "MilleniuM" este protagonistul filmului documentar "7 paşi într-un parteneriat social de promovare a drepturilor omului", destinat ONG-urilor locale, realizat în cadrul Proiectului PNUD "Susţinere în implementarea Planului naţionale de acţiuni în domeniul drepturilor omului". Scopul filmului constă în prezentarea procesului de iniţiere şi consolidare a parteneriatelor ca, rin cooperare între diferite grupuri comunitare, administraţie publică locală, instituţii, organizaţii şi agenţi economici, să fie realizate proiecte comune care să răspundă nevoilor şi să promoveze interesele persoanelor şi grupurilor marginalizate. Filmul este adresat organizaţiilor neguvernamentale care îşi propun ă realizeze în parteneriat activităţi concrete şi de impact pentru promovarea drepturilor omului la nivel local.

Proiecte implementate în anul 2004

Mai 2004 - a fost efectuat un studiu sociologic în or. Cricova pentru determinarea situaţiei socio-economice a comunităţii, şi depistarea succeselor şi lacunelor Strategiei de Dezvoltare a or. Cricova. În prezent Strategia se corelează conform rezultatelor obţinute.
       7 Iulie - 7 Octombrie 2004 - Institutul "MilleniuM" deţine preşedinţia Consiliului Naţional al ONG din Republica Moldova.
       Septembrie 2004 - Septembrie 2005 - Institutul "MilleniuM" realizează un proiect susţinut de Ambasada SUA în cadrul căruia de desfăşoară seminare şi mese rotunde în or. Cricova la care se discuta problemele strategice a or. Cricova. La aceste mese rotunde locuitorii comunităţii au posibilitatea să-şi expună părerea sa vis-a-vis de Strategie de Dezvoltare Socio-Economică a or. Cricova şi posibilele căi de soluţionare a problemelor depistate. Se planifică elaborarea unui Plan de Acţiuni pentru implementarea Strategiei.
       Noiembrie 2004 - cu susţinerea financiară a Departamentului Tineret şi Sport al Republicii Moldova şi-a desfăşurat lucrările seminarul "Planificarea carierei", ediţia a 4-a.

Despre noi

Programe

Proiecte

Partenerii noştri

Referinţe utile

(c) Institutul de Instruire în Dezvoltare 'MilleniuM'
str. 31 August 1989, 26 of.4, Chisinau, MD-2001, Republica Moldova

e-mail: info@millenium.md
tel: 022-243742